Noteikumi

Šie noteikumi ir izstrādāti vadoties no starptautiskās izsoļu prakses un Latvijas Republikas likumdošanas. Turpmāk minētie noteikumi regulē attiecības starp Izsoļu namu, kā Pārdevēja labā strādājošu starpnieku un Pircēju.

1. Izsoles noteikumos lietotie termini.

Āmura cena – augstākā solītā cena par Loti, kuru apstiprina izsoles vadītāji.

Ekspertīzes akts – speciālistu veiktas Lotes ekspertīzes rezultāta rakstisks atzinums, kas apliecina, ka Lote ir noteikta mākslinieka oriģināldarbs, kopija vai viltojums.

Izsoļu nams – SIA „Izsoļu nams/galerija Jēkabs”, reģ. Nr. 50203010861, kura organizē izsoles un kam par pārdošanas organizēšanu pienākas atlīdzība.

Komisijas nauda – summa, kas sastāda procentus no Āmura cenas, kuru Pircējam pēc Izsoļu noteikumiem ir jāsamaksā Izsoļu namam par tā pakalpojumiem atbilstoši šiem noteikumiem.

Lote – priekšmets, kuru Izsoļu nams izliek pārdošanā izsolē un kam ir piešķirts Lotes numurs jebkurā dokumentā vai katalogā.

Lotes ekspertīze – tādas Lotes izpētes metodes, kuru pielietošanas rezultātā speciālisti var izsniegt Lotes ekspertīzes aktu.

Novērtējums – vērtība, kuru katrai Lotei nosaka Izsoļu nama eksperti. Lotes vērtība var tikt izteikta robežās no zemākā līdz augstākam novērtējumam. Novērtējums nenozīmē, ka Lote tiks pārdota par novērtējuma summu. Tas tikai apliecina Izsoļu nama viedokli par priekšmetu.

Papildus izdevumi – izdevumi par Lotes ilustrāciju izsoles katalogā, Lotes ekspertīzi u.c., kas atrunāti šajā Līgumā vai tā pielikumos.

Pārdevējs – persona, kas piegādā vai nodod priekšmetu Izsoļu namam tālākai pārdošanai un apliecina, ka viņam ir pilnīgas tiesības priekšmetu pārdot.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusies izsolei kā tās dalībnieks un nosolījusi izsolē piedāvāto Loti, solot par to visaugstāko cenu.

Sākuma cena – cena, ar kuru sākas solīšana, parasti atbilst Lotes rezervētai cenai vai novērtējumam.

Viltojums – tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.

2. Piedalīšanās izsolē.

2.1. Piedalīšanās izsolē ir iespējama veicot iepriekšējo reģistrāciju. Reģistrācijas anketas parakstīšana apliecina Pircēja iepazīšanos un piekrišanu Izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks nevar ierasties personīgi, viņš var pilnvarot jebkuru uzticības personu pārstāvēt viņa intereses izsolē.

2.2. Pieteikt savu piedalīšanos izsolē var galerijas telpās Rīgā, Jēkaba ielā 26/28, darba dienās laikā no 12.00 līdz 18.00 vai pa tālr. (+371) 29528684. To var izdarīt arī tieši pirms Izsoles sākuma Izsoles organizācijas vietā veicot Izsoles dalībnieka reģistrāciju.

2.3. Pirms izsoles tās dalībniekam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti un tās faktisko stāvokli.

2.4. Izsolē tās vadītājs nosauc Lotes Sākuma cenu. Paceļot numurēto kartiņu pirmo reizi kā pirmais solītājs Pircējs apliecina gatavību maksāt Sākuma cenu, ar katru nākamo kartiņas pacelšanas reizi Pircējs palielina Lotes Sākuma cenu par noteiktu naudas summu Euro saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām izsoles likmēm.

2.5. Pircējam ir tiesības mutiski nosaukt citu, augstāku Lotes cenu, kādu viņš ir gatavs maksāt, un kas pārsniedz pēdējo nosaukto izsoles soļa likmi. Tādā gadījumā nākamā soļa likme tiek par soli palielināta, ņemot vērā nosaukto augstākās cenas piedāvājumu.

2.6. Ja divas vai vairāk personas sola vienlaicīgi un ir grūti izšķirt, kuram dot priekšroku, Lote atkārtoti tiek piedāvāta izsolē ar pēdējo solīto cenu.

2.7. Lote ir pārdota pēc trešā āmura piesitiena, ar kuru izsoles vadītājs apliecina augstākā cenas piedāvājuma pieņemšanu. No šī brīža tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma līgums, bet īpašuma tiesības uz Loti pāriet Pircējam pēc visu šajos noteikumos minēto maksājumu veikšanas pilnā apjomā.

2.8. Ja Pircējs pusgada laikā kopš izsoles dienas pierāda, ka nopirktā Lote ir viltojums, viņam ir tiesības pieprasīt šī darījuma anulēšanu. Ja Pircējs jau ir veicis samaksu, tad Pārdevēja pienākums ir atgriezt saņemto summu Pircējam.

3.Izsoles soļu likmes.

Izsolē tiek piemērotas sekojošas izsoļu likmes, vadoties pēc katras Lotes Sākuma cenas:

Līdz 100 EUR – solis 10 EUR

No 101 EUR līdz 500 EUR – solis 20 EUR

No 501 EUR līdz 1000 EUR – solis 50 EUR

No 1 001 EUR līdz 2 000 EUR – solis 100 EUR

No 2 001 EUR - 5 000 EUR – solis 200 EUR

No 5 001 EUR līdz 10 000 EUR – solis 500 EUR

No 10 001 EUR un vairāk – solis 2 000 EUR

Atsevišķām lotēm soļa likmi var noteikt izsoles vadītājs. 

4. Promesošā solīšana.

4.1. Ja Pircējs nevar piedalīties izsolē personīgi vai darīt to ar savas pilnvarotās personas starpniecību, izsolē ir iespējams piedalīties rakstiski vai arī pa telefonu ar t.s. Promesošā solīšanu.

4.2. Promesošā solīšana rakstiskā veidā.

4.2.1. Pircējs, kurš plāno piedalīties Promesošā solīšanā rakstiskā veidā, reģistrējoties aizpilda speciālu reģistrācijas formu, kurā viņš norāda maksimālo cenu, kādu viņš apņemas samaksāt par attiecīgo Loti. Šajā gadījumā Pircējs aizpilda speciālu reģistrācijas formu un iemaksā drošības naudu, ja tāda noteikta.

4.2.2. Gadījumā, ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā gan izsolē Promesošajā solīšanā reģistrētais Pircējs savā reģistrācijas formā, gan arī Pircējs, kurš ņem dalību personīgi vai ar Pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota tam Pircējam, kurš ir ieradies uz Izsoli personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

4.2.3. Promesošās solīšanas gadījumā Izsoļu namam nav tiesību pārsniegt Pircēja noteikto maksimālo cenu.

4.2.4. Gadījumā, ja Lotei nav neviena solītāja Pircējs, kurš piedalās promesošā solīšanā rakstiski uz konkrēto Loti iegūst to par sākuma cenu. Ja promesošā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc promesošā pircēja reģistrācijas formas oriģināla iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

4.3. Promesošā solīšana pa telefonu.

4.3.1. Pircējs, kurš plāno piedalīties promesošā solīšanā pa telefonu, reģistrējoties aizpilda speciālu reģistrācijas formu un iemaksā drošības naudu, kurā viņš pilnvaro izsoļu nama pārstāvi izsoles laikā solīt Pircēja vietā.

4.3.2. Izsoles laikā Izsoles nama pārstāvis telefoniski informē Pircēju par katru soli saistībā ar norādītajām Lotēm un piedalās izsolē kā Pircēja pārstāvis sekojot Pircēja norādījumiem turpināt vai pārtraukt solīšanu.

4.3.3. Gadījumā, ja Lotei nav neviena solītāja Pircējs, kurš piedalās telefonsolīšanā uz konkrēto Loti iegūst to par Sākuma cenu. Ja promesošajā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc promesošā Pircēja reģistrācijas formas oriģināla iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

4.3.4. Pircējam, kurš vēlas piedalīties solīšanā pa telefonu ir pienākums nodrošināt Izsoļu namu ar telefona numuru pa kuru Pircējs ir sasniedzams izsoles laikā. Ja konkrētas Lotes solīšanas brīdī Pircējs pa norādīto telefona numuru nav sasniedzams, Izsoļu nams uzskata, ka Pircējs piedalās izsolē tikai līdz Lotes sākuma cenai.

5.Samaksa par pirkumu.

5.1. Pircējs veic samaksu izsoles dienā vai 10 kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Izsoļu nams ir tiesīgs iekasēt garantijas naudas. Pircējs zaudē iemaksāto Drošības un Garantijas naudu, ja samaksu pilnā apmērā nav veicis 10 dienu laikā pēc izsoles. Iemaksātā drošības un garantijas nauda paliek izsoļu nama rīcībā.

5.2. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par Loti, viņam turpmākā dalība izsolēs var tikt liegta.

5.3. Lote nevar tikt nodota Pircējam, līdz nav saņemts maksājums par Loti pilnā apmērā.

5.4. Pircēja pienākums ir samaksāt Izsoļu namam Komisijas naudu no Āmura cenas sekojošā apmērā:

Āmura cenai līdz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši latu) – 20% no Āmura cenas.

Āmura cenai no 20 001 EUR – 12 % no Āmura cenas.

5.5. Samaksa par Loti tiek veikta ar naudas pārskaitījumu no bankas konta vai skaidrā naudā.

5.6. Ja Pircējs nopērk loti, apmaksā rēķinu un nepaņem loti 14 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, Izsoles nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes glabāšanu un izsūta rakstisku aicinājumu izņemt loti 30 dienu laikā. Savukārt, ja Lote netiek paņemta 30 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, Izsoļu nams organizē Lotes glabāšanu un apdrošina uz Pircēja rēķina. Ja Lote netiek izņemta 90 kalendāro dienu laikā tiek nolemts Loti pārdot, lai segtu apdrošināšanas un glabāšanas izdevumus. Ja Lote tiek pārdota, tad Izsoļu nams, atrēķinot visus izdevumus un 20% no pārdošanas summas, pārskaita iegūto summu Pircēja rēķinā.

5.7. Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.

6.Strīdu izšķiršanas kārtība.

6.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies no šo Noteikumu neievērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

7.Citi noteikumi.

7.1. Pirms katras izsoles notiek Lotu izstāde. Tās mērķis ir dot iespēju pārliecināties par Lotes stāvokli un kvalitāti, kā arī labot kļūdas, kuras būtu radušās attiecīgā kataloga aprakstā. Pēc izsoles Izsoļu nams nepieņem sūdzības par Loti, jo Pircējam tika piedāvāta iespēja pārbaudīt tās stāvokli izstādes laikā.

7.2. Pircējam pirms izsoles ir pienākums iepazīties ar Izsoles noteikumiem. Pircēja paraksts uz reģistrācijas anketas apliecina Pircēja piekrišanu Izsoles noteikumiem.

7.3. Ja Izsoles noteikumi tiek tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tekstu tiek uzskatīts teksts latviešu valodā, bet teksti citās valodās ir uzskatāmi tikai par teksta latviešu valodā tulkojumiem.

7.4. Izsoļu nams nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies “force major’’ un citu no Izsoļu nama neatkarīgu apstākļu rezultātā.

7.5. Izsoļu namam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos reklāmas materiālos.

7.6. Izsoļu namam ir tiesības liegt fiziskai vai juridiskai personai, kā arī to pilnvarotajām personām, un/vai pavadošajām personām dalību izsolē nemotivējot savu lēmumu.

7.7. Izsoļu nama organizētajā izsolē apmeklētājiem ir kategoriski AIZLIEGTS fotografēt, filmēt un/vai veikt audio ierakstus, lietot mobilos telefonus, rācijas un portatīvos datorus.