IZSOLES NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir izstrādāti vadoties no starptautiskās izsoļu prakses un Latvijas Republikas likumdošanas. Turpmāk minētie noteikumi regulē attiecības starp Izsoļu namu, kā Pārdevēja labā strādājošu starpnieku un Pircēju.

 

1. Izsoles noteikumos lietotie termini.

Āmura cena – augstākā solītā cena par Loti, kuru apstiprina izsoles vadītāji. Tā tiek automātiski reģistrēta interneta vietnē www.paintings.lv.

Ekspertīzes akts – speciālistu veiktas Lotes ekspertīzes rezultāta rakstisks atzinums, kas apliecina, ka Lote ir noteikta mākslinieka oriģināldarbs, kopija vai viltojums.

Izsole - mākslas un antikvāro priekšmetu pārdošana vairāksolīšanā, kas tiek rīkota tiešsaistes interneta vietnē  www.paintings.lv, izsoles zālē klātienē, vai apvienoti interneta vidē ar klātienes solīšanu zālē.

Izsole ar pagarinājumu – ja līdera nomaiņa ir notikusi pēdējo 10 minūšu laikā līdz paziņotajam izsoles beigu laikam, tad sistēma aktivizē izsoles pagarinājumu par 10 minūtēm no līdera nomaiņas brīža un tā tālāk pie katras pēdējās izsoles līdera nomaiņas. Izsole tiek atzīta par pabeigtu, tikai ja pēdējo 10 minūšu laikā nav notikusi līderu maiņa.

Izsoļu nams – SIA „Izsoļu nams/galerija Jēkabs”, reģ. Nr. 50203010861, kura organizē izsoles un kam par pārdošanas organizēšanu pienākas atlīdzība.

Komisijas nauda – summa, kas sastāda procentus no Āmura cenas, kuru Pircējam pēc Izsoļu noteikumiem ir jāsamaksā Izsoļu namam par tā pakalpojumiem atbilstoši šiem noteikumiem.

Likme - Lotes cenas paaugstināšana par vienu soli vai konkrētas summas norādīšana, ko Pircējs apņemas maksāt par Loti.

Likmes apstiprināšana –neapšaubāma un neatsaucama Pircēja piekrišana nopirkt vairāksolīšanā izlikto Loti par uzvarētās Lotes cenu.

Lote – priekšmets, kuru Izsoļu nams izliek pārdošanā izsolē un kam ir piešķirts Lotes numurs jebkurā dokumentā vai katalogā.

Lotes cena - naudas summa, ko izsoles dalībnieks piedāvā par Loti vairāksolīšanas gaitā.

Lotes ekspertīze – tādas Lotes izpētes metodes, kuru pielietošanas rezultātā speciālisti var izsniegt Lotes ekspertīzes aktu.

Novērtējums – vērtība, kuru katrai Lotei nosaka Izsoļu nama eksperti. Lotes vērtība var tikt izteikta robežās no zemākā līdz augstākam novērtējumam. Novērtējums nenozīmē, ka Lote tiks pārdota par novērtējuma summu. Tas tikai apliecina Izsoļu nama viedokli par priekšmetu.

Papildus izdevumi – izdevumi par Lotes ilustrāciju izsoles katalogā, Lotes ekspertīzi u.c., kas atrunāti šajā Līgumā vai tā pielikumos.

Pārdevējs – persona, kas piegādā vai nodod priekšmetu Izsoļu namam tālākai pārdošanai un apliecina, ka viņam ir pilnīgas tiesības priekšmetu pārdot.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusies izsolei kā tās dalībnieks un nosolījusi izsolē piedāvāto Loti, solot par to visaugstāko cenu.

Sākuma cena – cena, ar kuru sākas solīšana, parasti atbilst Lotes rezervētai cenai vai novērtējumam.

Viltojums – tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.

 

2. Piedalīšanās izsolē un izsoles norise.

2.1. Piedalīšanās izsolē ir iespējama veicot iepriekšējo reģistrāciju. Reģistrācijas veikšana apliecina Pircēja iepazīšanos un piekrišanu Izsoles noteikumiem. Pieteikt savu piedalīšanos izsolē var galerijas telpās Rīgā, Jēkaba ielā 26/28, pa tālruni (+371) 29528684 vai interneta vietnē www.paintings.lv. Reģistrēšanās notiek uzrādot personu apliecinošus dokumentus un iemaksājot reģistrācijas naudu un/vai drošības naudu, ja tāda ir noteikta. Reģistrējoties solīšanai klātienē tiek izsniegta solīšanas karte, kuru nedrīkst nodot trešajām personām. Ja izsoles dalībnieks nevar ierasties personīgi, viņš var pilnvarot jebkuru uzticības personu pārstāvēt viņa intereses izsolē. Izsoļu namam ir tiesības liegt fiziskai vai juridiskai personai, kā arī to pilnvarotajām personām, un/vai pavadošajām personām dalību izsolē nemotivējot savu lēmumu.

2.2. Pirms izsoles tās dalībniekam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti, tās faktisko stāvokli un kvalitāti. Gadījumā, ja nav iespējas apskatīt Loti klātienē, dalībniekam ir iespēja pieprasīt papildu informāciju vai Lotes fotogrāfiju.

2.3. Ja Pircējs vēlas piedalīties izsolē attālināti, tad ir iespējams piedalīties tiešsaistē interneta vietnē www.paintings.lv, rakstiski vai arī pa tālruni ar tā saukto Promesošo solīšanu.

2.3.1. Promesošā solīšana rakstiskā veidā.

2.3.2. Pircējs, kurš plāno piedalīties Promesošā solīšanā rakstiskā veidā, reģistrējoties aizpilda speciālu reģistrācijas formu, kurā viņš norāda maksimālo cenu, kādu viņš apņemas samaksāt par attiecīgo Loti. Šajā gadījumā Pircējs aizpilda speciālu reģistrācijas formu un iemaksā drošības naudu, ja tāda noteikta.

2.3.3. Gadījumā, ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā gan izsolē Promesošajā solīšanā reģistrētais Pircējs savā reģistrācijas formā, gan arī Pircējs, kurš ņem dalību personīgi vai ar Pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota tam Pircējam, kurš ir ieradies uz Izsoli personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

2.3.4. Promesošās solīšanas gadījumā Izsoļu namam nav tiesību pārsniegt Pircēja noteikto maksimālo cenu.

2.3.5. Gadījumā, ja Lotei nav neviena solītāja Pircējs, kurš piedalās promesošā solīšanā rakstiski uz konkrēto Loti iegūst to par sākuma cenu. Ja promesošā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc promesošā pircēja reģistrācijas formas oriģināla iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

2.4. Promesošā solīšana pa telefonu.

2.4.1. Pircējs, kurš plāno piedalīties promesošā solīšanā pa telefonu, reģistrējoties aizpilda speciālu reģistrācijas formu, kurā viņš pilnvaro izsoļu nama pārstāvi izsoles laikā solīt Pircēja vietā.

2.4.2. Izsoles laikā Izsoles nama pārstāvis telefoniski informē Pircēju par katru soli saistībā ar norādītajām Lotēm un piedalās izsolē kā Pircēja pārstāvis sekojot Pircēja norādījumiem turpināt vai pārtraukt solīšanu.

2.4.3. Gadījumā, ja Lotei nav neviena solītāja Pircējs, kurš piedalās telefonsolīšanā uz konkrēto Loti iegūst to par Sākuma cenu. Ja promesošajā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc promesošā Pircēja reģistrācijas formas oriģināla iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

2.4.4. Pircējam, kurš vēlas piedalīties solīšanā pa telefonu ir pienākums nodrošināt Izsoļu namu ar telefona numuru pa kuru Pircējs ir sasniedzams izsoles laikā. Ja konkrētas Lotes solīšanas brīdī Pircējs pa norādīto telefona numuru nav sasniedzams, Izsoļu nams uzskata, ka Pircējs piedalās izsolē tikai līdz Lotes sākuma cenai.

2.5. Tiešsaistes solīšana interneta vietnē www.paintings.lv 

2.5.1. Solīšana interneta vietnē www.paintings.lv iespējama veicot iepriekšēju reģistrāciju šajā interneta vietnē. Reģistrētam lietotajam ir tiesības izdarīt likmes izsolē, ceļot Lotes cenu par noteiktiem soļiem, kā arī iespējams norādīt maksimālo cenu, kuru dalībnieks ir gatavs maksāt par attiecīgo Loti.

2.5.2. Gadījumā ja Pircējs, kurš piedalās solīšanā vietnē www.paintings.lv uz konkrēto Loti ir vienīgais solītājs, tad izdarot jebkāda apmēra likmi iegūst Loti par sākuma cenu. Gadījumā, ja izsoļu vietnē www.paintings.lv par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam piedāvājumam, kas pēc likmes izdarīšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

2.5.3. Tiešaistes izsolēs gadījumā, ja likme tiek veikta 10 minušu laikā līdz izsoles beigām, vai ja 10 minūšu laikā līdz izsoles beigām mainās solīšanas līderis solīšanas laiks tiek pagarināts līdz 10 minūtēm. Izsole tiek atzīta par pabeigtu, tikai ja pēdējo 10 minūšu laikā nav notikusi līderu maiņa.

2.6. Izsoles laikā Lotes sākumcena tiek uzrādīta izsoles katalogā interneta vietnē www.paintings.lv, drukātajā katalogā, kā arī izsoles vadītājs nosauc Lotes sākuma cenu, ja izsole norit klātienē. Paceļot numurēto kartiņu, izdarot likmi tiešsaistē, interneta vietnē www.paintings.lv, pa tālruni vai iepriekš aizpildot promesošā solītāja formu, solītājs apliecina gatavību maksāt āmura cenu un izsoļu nama noteikto komisiju ja Pircējs būs attiecīgās Lotes uzvarētājs. Ar katru likmes pacelšanas reizi pircējs palielina Lotes cenu par noteiktu naudas summu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem izsoles likmju soļiem.

2.7. Pircējam ir tiesības mutiski nosaukt citu, augstāku Lotes cenu, kādu viņš ir gatavs maksāt, un kas pārsniedz pēdējo nosaukto izsoles soļa likmi. Tādā gadījumā nākamā soļa likme tiek par soli palielināta, ņemot vērā nosaukto augstākās cenas piedāvājumu.

2.8. Gadījumā, ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā gan izsolē Promesošajā solīšanā reģistrētais Pircējs savā solītāja profilā, gan arī Pircējs, kurš ņem dalību personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota tam Pircējam, kurš ir ieradies uz izsoli personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

2.9. Ja divas vai vairāk personas sola vienlaicīgi un ir grūti izšķirt, kuram dot priekšroku, Lote atkārtoti tiek piedāvāta izsolē ar pēdējo solīto cenu.

2.10. Lote ir pārdota pēc trešā āmura piesitiena, ar kuru izsoles vadītājs apliecina augstākā cenas piedāvājuma pieņemšanu. Ja solīšana notiek interneta vietnē www.paintings.lv Lote tiek uzskatīta par pārdotu tad, kad beidzas Lotes izsoles laiks, sistēma automātiski reģistrē Lotes augstāko solītāju. No šī brīža tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma līgums, bet īpašuma tiesības uz Loti pāriet Pircējam pēc visu šajos noteikumos minēto maksājumu veikšanas pilnā apjomā uz Izsoļu nama konta numuru.

2.11. Ja Pircējs pusgada laikā kopš izsoles dienas pierāda, ka nopirktā Lote ir viltojums, viņam ir tiesības pieprasīt šī darījuma anulēšanu. Ja Pircējs jau ir veicis samaksu, tad Pārdevēja pienākums ir atgriezt saņemto summu Pircējam.

2.12. Traucējumu rašanās gadījumā vietnes www.paintings.lv darbībā vairāksolīšanas beigu brīdī Izsoļu namam ir tiesības pagarināt izsoli par 24 stundām. Šajā gadījumā izsoļu nams apņemas paziņot visiem attiecīgās izsoles dalībniekiem par vairāksolīšanas pārcelšanas datumu pa e-pastu un/vai izvietojot informāciju vietnē.

 

3. Izsoles soļu likmes.

Izsolē tiek piemērotas sekojošas izsoļu likmes, vadoties pēc katras Lotes Sākuma cenas:

No 0 līdz 19 EUR – solis 1 EUR

No 20 līdz 49 EUR – solis 5 EUR

No 50 līdz 99 EUR – solis10 EUR

No 100 EUR līdz 499 EUR – solis 20 EUR

No 500 EUR līdz 999 EUR – solis 50 EUR

No 1000 EUR līdz 1999 EUR – solis 100 EUR

No 2000 EUR - 4999 EUR – solis 200 EUR

No 5 000 EUR un vairāk solis 500 EUR

Atsevišķām lotēm soļa likmi var noteikt izsoles vadītājs. 

 

4. Samaksa par pirkumu.

4.1. Pircējs veic samaksu izsoles dienā vai 10 kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Izsoļu nams ir tiesīgs iekasēt garantijas naudas. Pircējs zaudē iemaksāto Drošības un Garantijas naudu, ja samaksu pilnā apmērā nav veicis 10 dienu laikā pēc izsoles. Iemaksātā drošības un garantijas nauda paliek izsoļu nama rīcībā.

4.2. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par Loti, viņam turpmākā dalība izsolēs var tikt liegta.

4.3. Lote nevar tikt nodota Pircējam, līdz Izsoļu nams nav saņēmis maksājumu par Loti pilnā apmērā.

4.4. Pircēja pienākums ir samaksāt Izsoļu namam Komisijas naudu no Āmura cenas sekojošā apmērā:

Klātienes izsolēs: Āmura cenai līdz 30 000 EUR (divdesmit tūkstoši latu) – 20% no Āmura cenas. Āmura cenai no 30 001 EUR – 15 % no Āmura cenas.

Tiešsaistes izsolēs komisijas maksa ir noteikta 15% no Āmura cenas.

4.5. Samaksa par Loti tiek veikta ar naudas pārskaitījumu no bankas konta, skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.

4.6. Ja Pircējs nopērk loti, apmaksā rēķinu un nepaņem loti 14 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, Izsoles nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes glabāšanu un izsūta rakstisku aicinājumu izņemt loti 30 dienu laikā. Savukārt, ja Lote netiek paņemta 30 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, Izsoļu nams organizē Lotes glabāšanu un apdrošina uz Pircēja rēķina. Ja Lote netiek izņemta 90 kalendāro dienu laikā tiek nolemts Loti pārdot, lai segtu apdrošināšanas un glabāšanas izdevumus. Ja Lote tiek pārdota, tad Izsoļu nams, atrēķinot visus izdevumus un 20% no pārdošanas summas, pārskaita iegūto summu Pircēja rēķinā.

4.7. Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.

4.8. Laikā neapmaksātie rēķini var tikt nodoti parādu piedziņas kompānijai tālākai to administrēšanai.

4.9. Piegādes veids un izmaksas tiek atrunāts individuālā kārtā ar Pircēju. Cena atkarīga no piegādes attāluma, Pircēja iegādātās preces svara un gabarītiem.

 

5. Strīdu izšķiršanas kārtība.

5.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies no šo Noteikumu neievērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

 

6. Citi noteikumi.

6.1. Pirms izsoles notiek Lotu izstāde. Tās mērķis ir dot iespēju pārliecināties par Lotes stāvokli un kvalitāti, kā arī labot kļūdas, kuras būtu radušās attiecīgā kataloga aprakstā. Pēc izsoles Izsoļu nams nepieņem sūdzības par Loti, jo Pircējam tika piedāvāta iespēja pārbaudīt tās stāvokli pirms izsoles.

6.2. Ja Izsoles noteikumi tiek tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tekstu tiek uzskatīts teksts latviešu valodā, bet teksti citās valodās ir uzskatāmi tikai par teksta latviešu valodā tulkojumiem.

6.3. Izsoļu nams nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies “force major’’ un citu no Izsoļu nama neatkarīgu apstākļu rezultātā.

6.4. Izsoļu namam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos reklāmas materiālos.

6.5. Izsoļu nama organizētajā izsolē apmeklētājiem ir kategoriski AIZLIEGTS fotografēt, filmēt un/vai veikt audio ierakstus, lietot mobilos telefonus, rācijas un portatīvos datorus.

6.6. Izsoļu nams ir tiesīgs veikt Pircēja iesniegto personas datu apstrādi. Izsoļu nams garantē Pircēja datu konfidencialitāti un apņemas nekādos apstākļos neizpaust jebkāda veida informāciju par Pircēju, izņemot gadījumā, ja šāda informācija tiek pieprasīta no tiesībsargājošām institūcijām.

6.7. Izsoļu namam ir tiesības līdz paziņotajam izsoles sākumam noņemt no izsoles jebkuru loti, nepaskaidrojot iemeslus, pie tam Izsoļu nams kategoriski nenoņem lotes ar mērķi pārdot tās pirms izsoles sākuma.

6.8. Izsoles dalībnieku reģistrācija ar trešo personu datiem ir aizliegta. Izsoles dalībniekam nav tiesību nodot savu Lietotājvārdu vai Paroli trešajām personām, viņš ir pilnībā atbildīgs par to drošību, patstāvīgi izvēloties to glabāšanas metodi. Ja Lietotājs nepierāda pretējo, jebkuras darbības, kas veiktas, izmantojot viņa Lietotājvārdu, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām. Nesankcionētas piekļuves gadījumā Lietotājvārdam un Parolei un / vai Lietotāja Personīgajam kontam, vai Lietotājvārda vai Paroles izpaušanas gadījumā Lietotāja pienākums ir nekavējoties par to informēt Izsoļu namu. Izsoļu nams nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Izsoles dalībniekam radušies, jebkuras nesankcionētas piekļuves kontam gadījumā.