Piegādes veids un izmaksas tiek atrunāts individuālā kārtā ar Pircēju. Cena atkarīga no piegādes attāluma, Pircēja iegādātās preces svara un gabarītiem.

Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.