PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Izsoļu nams/galerija Jēkabs”, rēģ.nr. 50203010861 (turpmāks tekstā  - Izsoļu nams), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs iegūstam, apstrādājam, izmantojam un aizsargājam personas datus.

 

Definīcijas:

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (iegūšana, saglabāšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana, piekļuves nodrošināšana un tt).

Datu pārzinis – Izsoļu nams, kuram Jūs esat iesniedzis savus personas datus.

Datu subjekts – fiziska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Datu pārziņa  pakalpojumus: mājas lapas lietotājs, pircējs, pārdevējs.

Datu pārziņa  tīmekļa vietne (mājas lapa) – www.paintings.lv

Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi, ko Datu pārzinis  piedāvā un sniedz tiešsaistē un/vai faktiskajā adresē.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu Datu subjektu, kura personas datus apstrādā Datu pārzinis.

Datu pārzinis rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 

1. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

1.1. Datu pārzinis iegūst informāciju no Datu subjekta, slēdzot līgumu, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, no e-pastiem, viņam mājaslapā aizpildot reģistrācijas anketas formu, mākslas darbu piedāvājuma formu, formu “uzdot jautājumu”, “sazināties ar mums” veicot izmaiņas anketā “mans profils” un aizpildot reģistrācijas anketas formu papīra formātā.

1.2. Apmeklējot un izmantojot Datu pārziņa sniegtos pakalpojumus, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

1.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Datu pārziņā Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

1.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

 

2. Datu subjekta personas datu apstrāde

2.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

2.1.1. Vārds, uzvārds.
2.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese, piegādes adrese).
2.1.3. Darījuma dati (pirkumu un likmju vēsture).

2.1.4. Datu pārziņa preču piegādātāju dati: vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīves vietas adrese, piegādes adrese un norēķinu konta rekvizīti.
2.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta
Datu pārziņa vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties to.

2.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

2.3. Personas datu apstrāde tiek veikta Datu subjekta identificēšanai, lai administrētu Datu pārziņā savstarpējās attiecības ar esošiem un potenciāliem Datu subjektiem:

2.3.1. preču pieņemšana pārdošanai un izsolei;

2.3.2. slēdzot līgumu un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktus;

2.3.3. preču izvietošana tīmekļa vietnē un izstāžu zālē;

2.3.4. izsoļu rīkošana;

2.3.5. maksājumu pieņemšana no pircējiem (rēķina izrakstīšana);

2.3.6. preču izsniegšana vai piegāde pircējiem;

2.3.7. izmaksa preču piegādātājiem.

Nepieciešamības gadījumā, augstāk minēto administrēšanas procesu īstenošanai var tikt izmantotas saziņas iespējas pa telefonu vai pa e-pastu. Tīmekļa vietnes lietotāju informēšana par gaidāmo izstādi vai izsoli, atgādinājums par izsoles sākumu un beigām, informatīvu rēķinu nosūtīšana par vinnētajām lotēm, vai iegādātajām precēm. Datu subjekta informēšana par svarīgām izmaiņām, notiek izmantojot e-pastu vai tālruni, ar nosacījumu, ka lietotājs piekrīt saņemt šos paziņojumus attiecīgā veidā.

2.4. Gadījumā, ja radīsies nepieciešamība datus apstrādāt citiem mērķiem, iepriekš tiks lūgta fiziskas personas – Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei.

2.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

2.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
2.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
2.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
2.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

2.5. Lai pildītu savas saistības, Datu pārzinim ir tiesības nodot Datu subjekta personas datus sadarbības partneriem (tādiem kā elektroniskās vides izstrādātāji, hostinga pakalpojuma sniedzēji, kurjerdienesti), datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram, darbiniekiem, grāmatvežiem, kuriem datu apstrāde nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Datu subjekta personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

2.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

3. Datu subjekta tiesības

3.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Datu subjektam ir tiesības:
3.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
3.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
3.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
3.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
3.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis īslaicīgi pavisam pārtrauc apstrādāt visus Datu subjekta personas datus; kā arī pieprasīt ievērot citas Datu subjekta tiesības saistībā ar datu apstrādi un uzglabāšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
3.1.6. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt, aizpildot iesniegumu klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

3.2. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Datu pārzinis pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu pārzinis atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz viņa norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

3.3. Datu pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai tos atrisinātu.

 

4. Piekļuve personas datiem, to glabāšana un aizsardzība

4.1. Personas dati, kurus satur līgumi, tiek glabāti slēgtās telpās ar ierobežotu piekļuvi. Piekļuve personas datiem ir tikai Datu subjekta vadībai un Datu subjekta pilnvarotajiem darbiniekiem;

4.2. Grāmatvedības uzskaitei nepieciešamos personas datus uzglabā grāmatvedības firma saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar VDAR prasībām, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp grāmatvedības firmu un Datu subjektu;

 

5. Datu izpaušana

5.1. Datu pārzinis neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

5.1.1. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

5.1.2. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

5.1.3. Personas dati var tikt izpausti , pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

5.1.4. Datu pārzinis partneriem saskaņā ar 2.5. punktu.

 

6. Datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līguma darbības laikā, vai arī līdz brīdim, kad saņemts lietotāja lūgums tos dzēst, taču nepārkāpjot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nosaka noteiktas dokumentācijas glabāšanas ilgumu, pēc tam personas dati tiks dzēsti.

 

7Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei un tiesības to atsaukt

7.1. Datu subjekts dod piekrišanu personas datu apstrādei, veicot apstiprinājumu elektroniskā formā vai rakstiskā veidā.

7.2. Datu subjekta ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt personas datu apstrādei doto piekrišanu, un tādā gadījumā personas datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu, turpmāk netiks veikta.

7.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

7.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

8. Saziņa ar Datu subjektiem un paziņojumu saņemšana

8.1. Datu pārzinis veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

8.2. Piekrišanu Datu pārziņa paziņojumu saņemšanai Datu subjekts sniedz Datu pārziņa tīmekļa vietnē reģistrācijas anketā vai sadaļā “Mans profils”. Datu subjekta sniegtā piekrišana paliek spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma attiecību izbeigšanas).

8.3. Datu subjektam jebkurā laikā ir iespēja atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas vienā no zemāk minētajiem veidiem:

8.3.1. Noņemt attiecīgo atzīmi mājas lapas sadaļā “Mans profils”

8.3.2. Paziņot Datu pārzinim ar elektroniskā pasta starpniecību

8.3.3. Nogādāt rakstisku paziņojumu Datu pārziņa faktiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu

8.3.4. Nosūtīt  rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē pa pastu uz Datu pārziņa juridisko adresi

9. Sīkdatņu apstrāde

9.1. Izsoļu nama mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi izvietoti mājas lapas sadaļā “Sīkdatņu politika”.

 

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.paintings.lv.

 

 SIA “Izsoļu nams/galerija Jēkabs” kontaktinformācija

Reģistrācijas numurs: 50203010861

Juridiskā adrese: Salaspils, Rīgas 2-54, LV-2121

Faktiskā adrese: Jēkaba iela 26/28, k.2 ,Rīga, LV-1050

Tīmekļa vietne: www.paintings.lv

Telefons: +371 29528684

E-pasta adrese:  galerija@inbox.lv