Interneta veikala lietošanas vispārīgie noteikumi

Šie preču pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir juridisks dokuments Pircējam un Pārdevējam, kurā noteikti preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība un nosacījumi, kā arī citi noteikumi, kas saistīti ar Preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā (turpmāk tekstā – Pirkuma līgums). Reģistrējoties vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā izprot, kā arī piekrīt visiem nosacījumiem, kas minēti šajos Noteikumos. Visa informācija, kas publicēta tīmekļa vietnē www.paintings.lv, piemēram, informācija, kas saistīta ar produktu aprakstiem, to specifikāciju, fotogrāfijām ir vispārīga un nav uzskatāma par izsmeļošu. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas produktu aprakstos, par to atsevišķi neinformējot Pircēju. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Pircējs, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis ar visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.

 

1. TERMINI

Pārdevējs – SIA „Izsoļu nams/galerija Jēkabs”, reģ. Nr. 50203010861, kura pardo preces vietnē www.paintings.lv un kam par preces pārdošanu pienākas atlīdzība.

Pircējs – fiziskā vai juridiska persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.paintings.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs.

Interneta veikals – vietne www.paintings.lv.
Pasūtījums – atbilstošā veidā noformēts Pircēja pieprasījums vietnē izvēlētās preces iegādei.


2. REĢISTRĀCIJA
2.1. Tiesības reģistrēties, pasūtīt un pirkt preces interneta veikalā www.paintings.lv ir rīcības spējīgai fiziskai un juridiskai personai, kā arī šo personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.

2.2. Noformēt pirkumu ir iespējams tikai veicot iepriekšējo reģistrāciju vietnē.

Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Pircējs norādījis reģistrācijas formā, precizitāti un ticamību.
2.3. Pircējs apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā.

3. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
3.1. Pircējs, reģistrējoties vietnē, norādot savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi par maksājumu un piegādes norisi.
3.2. Pircējam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese) preču iegādes un piegādes izpildīšanai.
3.3. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus, kā arī glabāt Pircēja datus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.


4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
4.1. Lai pasūtītu preces, Pircējam ir jāreģistrējas interneta vietne
www.paintings.lv un jāpieslēdzas tai, tad jāveic vēlamo produktu atlase un jāpāriet „iepirkumu grozu”.
4.2. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Pircējam uz elektronisko pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu.
4.3. Vietnē izvietotie informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsas toni, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Pircējam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja Par Preces detaļu precizēšanu. Pārdevējs nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru atbilstību pircēja displejā.
4.4. Ja Pircējs nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Pircējam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

4.5. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto preci Pircēja Pasūtījumā, informējot par to Pircēju, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Pircējs norādīja reģistrējoties vietnē.

5. PREČU PIEGĀDE
5.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā www.paintings.lv, var izvēlēties preču piegādes veidu.
5.2. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi un savu kontaktinformāciju.
5.3. Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas par preču piegādi nevēlamai personai.

5.4. Piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.

5.5. Preču piegādes termiņš ir no 2 darba dienām līdz 4 nedēļām. Piegādes termiņš tiek paziņots Pircējam individuāli, nosūtot tam e-pasta vēstuli.
5.6. Saņemot sūtījumu, Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma un preces stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts atbilstošā stāvoklī.
5.7. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums vai prece ir bojāta vai prece ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma preces bojājuma akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces bojājumu.
5.8. Gadījumos, kad Pircējs saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai ir citas neatbilstības, Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.
5.9. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.
5.10. Piegādes veidi: preču saņemšana veikalā, Omnivas pakomātā vai ar kurjera starpniecību Latvijas robežās, kā arī ārpus Latvijas ar Omnivas vai TNT/FedEx starpniecību.

6. IEPAKOJUMS, TRANSPORTĒŠANA UN MAKSĀJUMU NOTEIKUMI
6.1. Pircēja pasūtītās preces tiek tam atbilstoši iepakotas.
6.2. Samaksa par precēm tiek pieņemta atbilstoši maksājuma metodei: bankas norēķinu kartes, bankas pārskaitījums vai skaidrā naudā saņemot preci uz vietas veikalā.
6.3. Preču piegādes izmaksas tiek noteiktas atsevišķi katram pasūtījumam.
6.4. Pārdevējs patur īpašumtiesības uz visām precēm, līdz brīdim, kad Pircējs pilnībā veicis samaksu par tām.
6.5. Jebkuras citas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, pēc tam, kad Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam tā pasūtītās preces sedz Pircējs.

7. PREČU ATGRIEŠANA
7.1. Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu, preces, kas iegādātas internetveikalā iespējams atgriezt 14 dienu laikā no iegādes brīža.
7.2. Aicinām vienmēr pirms pirkuma izdarīšanas iepazīties ar preces saglabātības stāvokli. Pircējam ir jāņem vērā, ka precēm var būt redzamas lietojuma pazīmes. Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim.
7.3. Preču atgriešana jāveic 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža rakstot iesniegumu uz e-pastu: galerija@inbox.lv. Iesniegumā ir pasūtījuma numurs, preces nosaukums un atgriešanas iemesls (nav obligāts).
7.4. Atgriežamajai precei vēlams būt oriģinālā iepakojumā. Iesakām, saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas. Atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas un saglabātības pakāpē, kāda tā bija Pircējam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums, tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Pircējam par tik, cik lielā mērā Pircējs radījis bojājumus precei. Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments.
7.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti šie noteikumi.
7.6. Preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.
7.7. Par atgrieztu preci nauda tiek atgriezta veicot pārskaitījumu uz maksātāja (pircēja) bankas kontu 14 darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas brīža.


8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Pārdevējs saglabā tiesības grozīt un papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala vietnē.
8.2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs zaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.
8.3. Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt noteikumu papildinājumiem un grozījumiem.
8.4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
8.5. Visi strīdi un domstarpībās šī līguma sakarā tiek risināti pārrunu ceļā. Nevienošanās gadījumā strīds tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās.
8.6. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies “Force major” un citu no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu rezultāta

 

Pārdevēja rekvizīti:
SIA "Izsoļu nams/galerija Jēkabs”
Reģ. Nr.: 50203010861
Juridiskā adrese: Salaspils, Rīgas iela 2-55

Veikala adrese: Jēkaba iela 26/28, Rīga
Banka: AS "Swedbank"
Konta Nr: LV58HABA0551042299412